IDEGRUNDLAG

Scandinavian Mail eXchange’s (herefter benævnt som ScanMailX) målsætning er at levere ubegrænset spam og antivirus filtrering til alle. Det mål vil vi nå ved at udvikle og forfine vores hostede spam og antivirus filter tilbud til at blive det enkleste på markedet, det der kræver mindst muligt af dig som bruger at få glæde af. Vores motto er "jo mindre vedligehold, jo bedre" for derigennem at minimere årsagerne til at man 'lever med spam' eller vælger en meget dyrere og mere vedligeholdeskrævende løsning.

ScanMailX ønsker altid at levere sikker pålidelig spam og virus filtrering, der lever op til de højeste standarder i markedet. Ingen kan dog garantere 100% filtrering, men man kan gøre sit yderste.

ScanMailX har en målsætning om at være billigst og bedst på markedet - og det kan vi ikke være, hvis vi samtidig skal bære risikoen for at dække et evt. økonomisk tab som følge af begivenheder udenfor vores kontrol. Derfor hverken kan eller vil ScanMailX tage et økonomisk ansvar for evt. tab af data i forbindelse med brug af ScanMailXs løsninger.

 

FORRETNINGSBETINGELSER

Gældende fra 1. Juli 2009

 

1. Generelle bestemmelser 

ScanMailXs forskellige abonnementstyper og priser samt de nærmere ydelser som indgår heri, kan ses på www.scanmailx.com. I det følgende benævnes den af Kunden valgte abonnementstype som "Abonnement" eller "Abonnementet". ScanMailX forbeholder sig retten til at ændre sine priser, jf. punkt 2 nedenfor.

Kundens Abonnement vil normalt blive oprettet straks efter accept af disse betingelser og Kundens betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement per e-mail (elektronisk fakturering) efter accept af abonnementsaftalen.

ScanMailX er leverandør af hostede spam og virus filtrerings services, ikke webhotel, ftp, post eller e-mail hoteller eller deslige.

Scandinavian Mail eXchange ApS (CVR: 28137389) er bosiddende på Kløvervang 4, 2970 Hørsholm 

2. Varighed, betaling og opsigelse af Abonnementet 

Kunden betaler sit Abonnement forud svarende til en Abonnementsperiode. Betaling sker første gang ved accept af nærværende betingelser og derved tegning af Abonnementet. Efterfølgende betaling skal ske ved begyndelsen af ny Abonnementsperiode. Bestillingen gennemføres kun ved forudbetaling. Abonnementsperioden er altid for 1 år ad gangen. Alle priser på hjemmesiden er eksklusiv dansk moms.

Kunden skal betale Abonnementet online ved brug af sit eget VISA/Dankort, Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Electron og American Express.

Kunden kan indenfor de første 30 dages efter tegning af Abonnementet opsige sit Abonnement med fuld returret på det indbetalte beløb. Kundens opsigelse kan ske via www.scanmailx.com eller ved brev til ScanMailXs adresse. Det er i dag ikke muligt at opsige/fortryde via www.scanmailx.com og derfor skal der uanset ovenstående fremsendes skriftlig opsigelse per brev til Scandinavian Mail eXchange, Kløvervang 4, 2970 Hørsholm. Opsigelsen skal indeholde information omkring domænet navnet og en kopi eller reference til fakturaen. Hvis et Abonnement opsiges efter 30 dage efter tegning er der ingen returret af det indbetalte beløb.

ScanMailX er berettiget til efter eget skøn og på sagligt grundlag at opsige et Abonnement med 30 dages skriftligt varsel. Opsigelse vil blive sendt per e-mail til den af Kunden registrerede e-mail adresse. Der vil ske tilbagebetaling af det af Kunden forudbetalte beløb opgjort i forhold til Kundens resterende Abonnementsperiode.

ScanMailX er ikke ansvarlig for skrivefejl eller forståelsesfejl i domænenavnets udformning som bruges ved oprettelse af Abonnementet.

3. Udløb af abonnementet 

Ved brug af gratisydelser udløber abonnementet efter 21 dage uden email aktivitet. ScanMailX vil mindst 7 dage inden Kundens Abonnement udløber varsle Kunden herom. Varsling vil ske via den af Kunden oplyste email. Når de 21 dage er gået, og Kunden trods varsling ikke har aktivitet på sit Abonnement, har ScanMailX uden yderligere varsel ret til at slette kundens kontooplysninger og nedlægge abonnementet.

Betalingsløsninger (ie. ScanMailX LITE, UNLIMITED og PRO) løber så længe kunden betaler for sit Abonnement.

4. Fortrydelsesret for forbrugere 

Kunden har 30 dages fortrydelsesret efter modtagelse af ordrebekræftelsen. Der henvises til reglerne i forbrugeraftaleloven.

Kundens udnyttelse af fortrydelsesretten kan ske via www.scanmailx.com eller ved brev til ScanMailXs adresse.

Det er i dag ikke muligt at opsige/fortryde via www.scanmailx.com og derfor skal der uanset ovenstående fremsendes skriftlig opsigelse per brev til Scandinavian Mail eXchange, Kløvervang 4, 2970 Hørsholm.

5. Ændring af et Abonnement 

Kunden kan til enhver tid opgradere sit Abonnement til en abonnementstype tilhørende en højere prisklasse. Denne ændring fortages online og bliver taget i kraft når betalingen er gennemført. Det er ikke muligt at ændre sit Abonnement til en abonnementstype tilhørende en lavere prisklasse indenfor en  Abonnementsperiode.

6. Ikke-tilladt brug af Abonnement 

Det er ikke tilladt at benytte ScanMailX til ulovligt materiale (forstået som materiale som Kunden ikke har ret til at tilgængeliggøre eller lagre). Sådant materiale må derfor ikke forefindes på nogen af ScanMailXs servere, dette være sig for eksempel billeder, tekst, filmklip eller hyperlinks til billeder eller tilsvarende materiale. Dette gælder, uanset om det alene er Kunden, et begrænset eller ubegrænset antal personer, der har adgang til materialet.

Kunden må under ingen omstændigheder anvende sit Abonnement med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller andre landes lovgivning er strafbart.

ScanMailXs produkter er henvendt til privatpersoner/mindre & mellemstore firmaer. Sagt med andre ord, folk med konstant, men moderat/lav email trafik. Høj trafik i kortere perioder accepteres. Kunden må derfor heller ikke under nogen omstændigheder foretage handlinger og transmissioner, som vil kunne udgøre en uforholdsmæssig stor byrde på ScanMailXs servere og tekniske infrastruktur. Der må heller ikke foretages handlinger der kan forstyrre Internettets funktion, overtræde den til enhver tid gældende net-etikette, f.eks. ved at afsløre andre menneskers private forhold eller via sin adfærd genere andre internetbrugere på væsentlig måde.

ScanMailX UNLIMITED tilbyder reelt et ubegrænset antal email adresser tilknyttet til domænet, men ScanMailX anser 200 aktive email adresser per ScanMailX UNLIMITED domæne som det maksimale øvre grænse. Hvis Kunden har flere aktive brugere end 200 kan Abonnementet opsiges fra ScanMailX side hvis Kunden og ScanMailX ikke kan finde en passende økonomisk model.

I tilfælde af begrundet mistanke om uretmæssig brug af Abonnementet har ScanMailX ret til at undersøge, om der foregår eller har foregået ikke-tilladt brug af Abonnementet. Kunden er forpligtiget til at deltage aktivt i denne undersøgelse.

Acceptable Brug 

Vi har en streng politik mod spamming. Vi forbyder brug af tjenesten til at sende uopfordrede masse-e-mails eller uopfordrede e-mails af nogen art. Vi forbeholder os ret til at opsige din konto "for årsag" hvis vi finder dig til at være i strid med vores anti-spamming politik. Vi forbeholder os også ret til at suspendere din konto, indtil revisionen efter modtagelse af enhver klage eller andre beviser for, at du kan tage del i nogen spamming aktivitet.

Vi mener, spamming at være nogen aktivitet, hvor du direkte eller indirekte fremsende e-mail-beskeder til en e-mail adresse, der ikke har anmodet sådan e-mail og ikke samtykke til en sådan transmission.

Du må heller ikke bruge tjenesten til at sende e-mails, der indeholder indhold, der vedrører følgende brancher. Sådanne e-mails, selv om "opt-in ', generere en høj andel af klager og true vores service for alle vores brugere.

 • Pornografisk eller seksuelt indhold
 • Voksen nyhed poster
 • Dating eller escort-tjenester
 • Multi-level marketing
 • Affiliate marketing
 • Lægemidler
 • Bliv-rig-hurtig
 • Online handel, forex handelssystem, eller aktiemarkedet relateret indhold
 • Gambling tjenester, produkter eller gambling uddannelse
 • Kredit reparation, kom-ud-af-gæld indhold
 • Pantsætninger og / eller Lån
 • Fast ejendom efterforskning eller notering
 • Kosttilskud, naturlægemidler kosttilskud eller vitamintilskud
 • Liste mæglere eller liste udlejning
 • Markedsføring eller sende kommercielle e-mails uden korrekt tilladelse

Du må heller ikke bruge tjenesten til at a) bevidst sende e-mails indeholdende vira, orme eller andre skadelige kode eller software, b) sender ærekrænkende, skadeligt, vulgært eller obskønt indhold eller materiale, c) sender e-mails, der ikke er i overensstemmelse med alle gældende love, eller at gøre krænke rettighederne for en anden part, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, varemærker, privatlivets fred, moralske rettigheder, forretningshemmeligheder, patenter og andre rettigheder d) chikanere eller sende truende indhold.

Du må heller ikke bruge tjenesten på en måde, der er væsentligt reducerer præstationsevnen for andre abonnenter, send "mailbombs" eller andre skadelige enheder, eller udøve virksomhed har til formål at få uautoriseret adgang til nogen af vores computere eller information.

I tilfælde af, at vi finder dig til at være i strid med nogen af disse politikker, vil vi straks suspendere din konto og tage yderligere skridt, der skønnes nødvendige, herunder forfølger sagsanlæg.

7. Ophævelse 

ScanMailX er berettiget til øjeblikkeligt at ophæve Kundens Abonnement ved Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne, herunder især punkt 6, 9 og 11. 

Ved afgørelsen af hvornår der foreligger væsentlig misligholdelse i øvrigt, herunder evt. fra ScanMailXs side, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

Under ingen omstændigheder kan der i tilfælde af ophævelse kræves tilbagelevering af ydelser eller tilbagebetaling af betalinger til den misligholdende part for så vidt angår perioden forud for tidspunktet for ophævelsens meddelelse.

8. Driftssikkerhed 

ScanMailX forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til et Abonnement eller omfanget af de ydelser, som indgår i et Abonnement i det omfang ScanMailX anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

9. Ansvar 

Kundens brug af ScanMailXs ydelser i øvrigt sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar og risiko. ScanMailX påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som Kunden modtager eller transmitterer. ScanMailX påtager sig i øvrigt intet ansvar for uvedkommendes overvågning eller opsamling af eller adgang til Kundens oplysninger.

ScanMailX fraskriver sig i størst muligt omfang ansvar for skader eller tab som Kunden måtte lide i forbindelse med Kundens brug af Abonnementet, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af Kundens Abonnement og ydelser i øvrigt, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre ScanMailX har handlet forsætligt eller groft uagtsomt til skade for Kunden.

ScanMailX fraskriver sig således i størst muligt omfang ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

10. Tredjemands rettigheder 

Kunden er over for ScanMailX ansvarlig for, at Kundens data, m.v. ikke krænker tredjemands rettigheder. Såfremt der foretages retsskridt over for Kunden eller ScanMailX med påstand om, at ScanMailXs ydelser krænker tredjemands rettigheder er ScanMailX berettiget til efter eget valg (i) at ændre sine ydelser, således at krænkelsen ophører, eller (ii) ophæve denne aftale helt eller delvist uden yderligere ansvar for ScanMailX. I begge tilfælde er ScanMailX berettiget til at overtage sagen og de med sagen forbundne omkostninger. ScanMailX er bemyndiget til at gennemføre sagen eller afslutte denne forligsmæssigt.

11. Kundeoplysninger 

Ved Kundens tegning af et Abonnement vil ScanMailX registrere kundeoplysninger, herunder særligt navn, adresse og e-mail, i ScanMailXs kundedatabase. ScanMailXs behandling af sådanne oplysninger er omfattet af og vil ske i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger.

Kunden er forpligtet til løbende at meddele ScanMailX om eventuelle ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller e-mail adresse. Manglende meddelelse til ScanMailX om ændringer i Kundens bopælsadresse og/eller e-mail adresse vil blive anset som væsentlig misligholdelse af Kundens forpligtelser i henhold til Forretningsbetingelserne og berettige ScanMailX til øjeblikkelig ophævelse af Kundens Abonnement, jf. punkt 7 ovenfor.

ScanMailX er berettiget til at benytte eksterne leverandører af forskellige tjenesteydelser, der kræver udveksling af kundeoplysninger for korrekt udførelse af den pågældende ydelse. Alle ScanMailXs leverandører skal efter afsluttet leverance slette samtlige informationer. ScanMailX fraskriver sig ansvar for den enkelte leverandørs misligholdelse af dette forhold. Alle leverandører er gjort opmærksom på ScanMailXs persondatapolitik samt forretningsbetingelser.

Der henvises endvidere til ScanMailXs persondatapolitik, der er tilgængelig fra www.scanmailx.com.

12. Mailingliste 

Kommunikation fra ScanMailX til Kunden er i et vist omfang automatiseret og vil som udgangspunkt foregå via e-mail. Det er derfor en forudsætning for at være kunde, at Kunden accepterer at modtage e-mails fra ScanMailX. Ved at acceptere nærværende Forretningsbetingelser samtykker Kunden derfor udtrykkeligt til at blive tilmeldt ScanMailXs mailingliste og derved løbende via e-mail modtage ScanMailXs informations- og nyhedsbreve, der udover servicemeddelelser bl.a. vil indeholde oplysninger og tilbud om ScanMailXs produktsortiment. Kunden er dog berettiget til at afmelde sig markedsføringsmateriale fra ScanMailX via kundeområde på www.scanmailx.com.

13. Strafbare forhold 

Såfremt ScanMailX bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en Kundes Abonnement vil ScanMailX ud over at ophæve Kundens abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til punkt 7 ovenfor, videregive alle relevante oplysninger til de danske myndigheder i det omfang dette er påkrævet.

14.  Kontakt og support 

ScanMailX tilbyder e-mailsupport alle dage via Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Spørgsmål fra kunder med ScanMailX LITE, UNLIMITED eller PRO abonnement besvares typisk indenfor 10 timer. Spørgsmål fra kunder med ScanMailX FREE besvares typisk indenfor 24 timer.

15. Overdragelse 

ScanMailX er berettiget til helt eller delvist at overdrage Kundens Abonnement samt ScanMailxs rettigheder og forpligtelser efter Forretningsbetingelserne til tredjemand.

16. ændring af betingelser 

ScanMailX er berettiget til at ændre Forretningsbetingelserne med et varsel på 30 dage.

17. Lovvalg og værneting 

Forretningsbetingelserne, herunder Kundens Abonnement er undergivet dansk ret og eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Kunden og ScanMailX skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.